Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagrenovation ved alle husstande

Det er en kommunal opgave at hente dagrenovation ved alle husstande

Alle husstande i Ikast-Brande Kommune bliver tilsluttet dagrenovationsordning senest til juni 2019

I overenstemmelse med gældende lovgivning, er der i december 2017 vedtaget nyt regulativ for husholdningsaffald.

Det betyder, at alle husstande i Ikast-Brande Kommune, der ikke er tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning, tilsluttes automatisk senest pr. 1. juni 2019.

Det er stadig muligt at have en erhvervsaftale, hvis der er en virksomhed tilknyttet adressen. Men det er kun til erhvervsaffald.

I november 2019 bliver der sendt en særskilt faktura på 843,75 kr. til ejeren af de pågældende ejendomme for tilslutning af beholderen. Fakturaen bliver sendt til ejerens E-boks. Er du fritaget for digital post, modtager du fakturaen i din postkasse.

Læs mere om tilslutningen af især landzonerne til kommunal dagrenovation på denne side.

 

Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovation kan foretages forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. Hvis adgangsvej og standplads ikke er indrettet som beskrevet, vil affaldet ikke kunne hentes ved ordinær tømning.

Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand.

  • Udenfor byområder afhentes beholderen på gårdspladsen, hvis tilkørselsvejen er i rimelig stand, kørefast, jævn og uden slaghuller.
  • Adgangsvejen eller vendepladsen skal være mindst 4 meter bred, og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4 meter.
  • Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en tilstrækkelig vendemulighed for renovationsbilen jf. gældende vejregler.
  • Der skal være mindst 1 meter frit areal omkring beholderen, så den frit kan afhentes og stilles tilbage.

Hvis adgangsvejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge selv at stille beholderen frem til tømning ved nærmeste brugbare kørevej og selv stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Det er Ikast-Brande Kommune, der afgør om adgangsvej m.v. lever op til ovenstående krav.

Opstår der tvivl om placering af beholderen for standpladsafhentning anvises beholderplaceringen af Ikast-Brande Kommune.

Du kan orientere dig mere om at give din skraldemand et godt arbejdsmiljø ved at læse:

Læs også gerne mere på Arbejdstilsynets hjemmeside ved at klikke på linket.

Sammen med den nye beholder, får du besked om hvilken ugedag, der bliver tømt dagrenovation på ejendommen.

Der er ikke et fast tidspunkt på dagen, du kan forvente skraldemanden kommer på.

Kun dagen er fast hver 14. dag.

Fra 1. juni 2019 er det ikke tilladt at benytte en privat renovatør eller vognmand til afhentning af dagrenovation fra husholdningen.

Det er kun affald fra husholdningen, som Ikast-Brande Kommune skal indsamle.

Det er derfor stadig muligt at få hentet erhvervsaffald af en privat renovatør, hvis der er en virksomhed på ejendommen.

 

Dagrenovation er affald fra din almindelige husholdning. Det vil sige, affald du frembringer inde i din bolig, hvor du bor og opholder dig. 

Dagrenovation kan opdeles i genanvendeligt og ikke genanvendeligt affald. For eksempel:
- Køkken- og madaffald (kan f.eks. genanvendes ved central bioforgasning)

Genanvendeligt kan også være:
- Glas
- Papir
- Dåser/metal
- Plast (opdeles i hård og blød)
- Pap mv.

Glas og papir kan afleveres i miljø-øer, der står rundt omkring i kommunen.

Derudover kan glas og papir, sammen med andet genanvendeligt affald, afleveres på genbrugspladsen.
Se mere om sortering til genbrugspladsen i sorteringsvejledning ved at klikke her (åbner i nyt vindue, pdf).

 

Ikke genanvendeligt affald er f.eks.:
- Hygiejnebind
- Vatpinde
- Mælkekartoner
- Pizzabakker
- Emballage, der har været i kontakt med fødevarer

 

 

Billedet viser et banner, der sidder på skraldebilerne

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk